ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවයආයෝජකයන් සඳහා අළුතෙන් හඳුන්වා දෙන ලද දීර්ඝ කාලීන වාස වීසා

 1. රන් පාරාදීස වීසා

  අදාළ වන්නේ : රන් පාරාදීස වීසා වැඩසටහන - අයදුම්කරු, කලත්‍රයා සහ යැපෙන්නන්


  වීසා ගාස්තුව : වසරකට ඇමෙරිකානු ඩොලර් 200 ක වීසා ගාස්තුවක්
   
   

  අවම ආයෝජනය

  කාලසීමාව
  රන් පාරාදීස වීසා

  ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් පිළිගනු ලබන ඕනෑම වාණිජ බැංකුවක අවම වශයෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් 200,000 ක තැන්පතුව

  (රන් පාරාදීස වීසා නිකුත් කිරීමේ දිනයේ සිට පළමු වසර සම්පූර්ණ වීමෙන් පසුව 50%ක අවම ආයෝජනයක් දක්වා ආයෝජකයින්ට මුදල් ආපසු ගත හැක.)

  වසර 10

  වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න.
   
 2. සෘජු ආයෝජන

  අදාළ වන්නේ - අයදුම්කරු, කලත්‍රයා සහ යැපෙන්නන් -

  සහායකයින්, ආහාර පිසින්නන්, රැකබලා ගන්නන් (මාසික ප්‍රේෂණය - එක් පුද්ගලයකුට ඇමෙරිකානු ඩොලර්1500)

  නිර්දේශ කරනු ලබන බලධාරියා : අදාළ රේඛීය අමාත්‍යාංශය / ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය  (BOI)

  වීසා ගාස්තුව : වසරකට ඇමෙරිකානු ඩොලර් 200

   
   

  අවම ආයෝජනය

  කාලසීමාව
  සෘජු ආයෝජන

  ඇමෙරිකානු ඩොලර් 300,000

  වසර 5

  ඇමෙරිකානු ඩොලර් 500,000

  වසර 10
 3. සහාධිපත්යල දේපලක ආයෝජනය කිරීම

  වීසා ගාස්තුව : වසරකට ඇමෙරිකානු ඩොලර් 200

   
   

  අවම ආයෝජනය

  කාලසීමාව අවසර ලැබෙන පුද්ගලයන්
  පුද්ගලයන්
  සහාධිපත්‍ය දේපල
  (නාගරික ප්‍රදේශ)

  ඇමෙරිකානු ඩොලර් 200,000

  වසර 10 අයදුම්කරු, කලත්‍රයා සහ යැපෙන්නන්
  සහාධිපත්‍ය දේපල
  (නාගරික ප්‍රදේශ)

  ඇමෙරිකානු ඩොලර් 150,000

  වසර 5 සහ දීර්ඝ කළ හැකි කාලසීමාවක් අයදුම්කරු, කලත්‍රයා සහ යැපෙන්නන්
  සහාධිපත්‍ය දේපල
  (තදාසන්න ප්‍රදේශ)

  ඇමෙරිකානු ඩොලර් 75,000

  වසර 5 සහ දීර්ඝ කළ හැකි කාලසීමාවක් අයදුම්කරු, කලත්‍රයා සහ යැපෙන්නන්
  අයදුම්කාර සමාගම
  සහාධිපත්‍ය දේපල
  නාගරික ප්‍රදේශ)
  1. ඇමෙරිකානු ඩොලර් 500,000 ක සහාධිපත්‍යයක්
  2. ඇමෙරිකානු ඩොලර් 150,000 කට අධීක වටිනාකමින් යුතු සහාධිපත්‍ය ඒකක එකක් හෝ දෙකක්, එකතුව අවම වශයෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් 500,000 ක් විය යුතුය.
  වසර 5 අධ්‍යක්ෂවරුන් 4, ඔවුන්ගේ කලත්‍රයින් සහ යැපෙන්නන්
  සහාධිපත්‍ය දේපල
  (තදාසන්න ප්‍රදේශ)

  එකක් ඇමෙරිකානු ඩොලර් 75,000 කට අධීක වටිනාකමින් යුතු සහාධිපත්‍ය ඒකක දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක්, එකතුව අවම වශයෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් 500,000 ක් විය යුතුය.

  වසර 5 අධ්‍යක්ෂවරුන් 4, ඔවුන්ගේ කලත්‍රයින් සහ යැපෙන්නන්

  පියවර 1
  වීසා කාර්යයන් සඳහා සහශ්‍ර දේපල ලියාපදිංචි කිරීම
  අදාළ අයදුම්පත (3 ආකෘතිය) මෙතැනින් බාගත කරගන්න.
  සහශ්‍ර දේපල සංවර්ධක විසින් ඉල්ලීමේ ලිපියක් සමඟින් මෙම අයදුම්පත ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව  වෙත බාර දිය යුතුය.

  පියවර 2
  (තනිසහශ්‍ර ඒකකය මිළදී ගනු ලබන) අයදුම්කරු / අයදුම් කරනු ලබන සමාගම විසින් පහත සඳහන් ලේඛන සමඟින් අයදුම්පත බාර දිය යුතුය.

  1. නිසි ලෙස සම්පූර්ණ කරන ලද වාස වීසා අයදුම්පත (අයදුම්පත මෙතැනින් බාගත කරගන්න. )
  2. අයදුම්කරුගේ ස්වයං ප්‍රකාශය  (අයදුම්පත මෙතැනින් බාගත කරගන්න. )
      ආකෘතිය 1 (තනි පුද්ගල අයදුම්කරුවන් සඳහා )
      ආකෘතිය 2 (අයදුම් කරනු ලබන සමාගම් සඳහා )
  3. සහතික කරන ලද ඔප්පුව සහ ඔප්පුවේ මුල් පිටපත
  4. හිමිකම් වාර්තාව සහ තක්සේරු වාර්තාව හෝ ඉඩම් ලියාපදිංචි දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පුරවන ලද ආකෘතිය 04
   
 4. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර, භාණ්ඩාගාර  බිල්පත් සහ සංවර්ධන බැඳුම්කරවල ආයෝජනය කිරීම්

  අදාළ වන්නේ - අයදුම්කරු, කලත්‍රයා සහ යැපෙන්නන්

  සහායකයින්, ආහාර පිසින්නන්, රැකබලා ගන්නන් (මාසික ප්‍රේෂණය - එක් පුද්ගලයකුට ඇමෙරිකානු ඩොලර්1500)

  නිර්දේශ කරනු ලබන බලධාරියා : ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව

  වීසා ගාස්තුව : වසරකට ඇමෙරිකානු ඩොලර් 200

   
   

  අවම ආයෝජනය

  කාලසීමාව
  භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර, භාණ්ඩාගාර  බිල්පත් සහ සංවර්ධන බැඳුම්කර

  ඇමෙරිකානු ඩොලර් 250,000

  වසර 5

  ඇමෙරිකානු ඩොලර් 400,000

  වසර 10
 5. ශ්‍රී ලංකා කොටස් වෙළඳපළේ ආයෝජනය කිරීම්

  අදාළ වන්නේ - අයදුම්කරු, කලත්‍රයා සහ යැපෙන්නන්

  සහායකයින්, ආහාර පිසින්නන්, රැකබලා ගන්නන් (මාසික ප්‍රේෂණය - එක් පුද්ගලයකුට ඇමෙරිකානු ඩොලර්1500)

  නිර්දේශ කරනු ලබන බලධාරියා : ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව / ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව (SEC)

  වීසා ගාස්තුව : වසරකට ඇමෙරිකානු ඩොලර් 200

   
   

  අවම ආයෝජනය

  කාලසීමාව
  ශ්‍රී ලංකා කොටස් වෙළඳපළේ ආයෝජන

  ඇමෙරිකානු ඩොලර් 100,000

  වසර 5

  ඇමෙරිකානු ඩොලර් 200,000

  වසර 10අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

 • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
 • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
 • බත්තරමුල්ල.
 • +94 011 5329 000
 • +94 011 2885 358
 • controller@immigration.gov.lk
826453