ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවය
මනු දම් රූ

11 06 2024 - 09:30 AM

"මනු දම් රූ" දීප ව්‍යාප්ත චිත්‍ර තරඟයේ අයදුම්පත්‍රය හා වැඩි විස්තර සඳහා පහත පිවිසුම භාවිතා කරන්න

https://drive.google.com/drive/folders/12x1--nzry9bgz-h-6s_clULFWEg8zoGc

නවතම ප්‍රවෘත්ති

නිවේදනයයි...

04 07 2024 - 15:40 PM

මනු දම් රූ...

11 06 2024 - 09:30 AM

තරග විභාගය...

10 06 2024 - 11:30 AM

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
17485524