ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවයදිනයන් හා වේලාවන් වෙන් කර ගැනීම

ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින විදේශිකයින් සඳහා මාර්ගගත ක්‍රමයට සංචාරක වීසා දීර්ඝ කර ගැනීම සඳහා අයදුම් කරන්න.

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවියෙන් මාර්ගගත ක්‍රමයට සංචාරක වීසා දීර්ඝ කර ගැනීම සඳහා අයදුම් කිරීමේදී  ඔබට යම් දුෂ්කරතාවක් ඇති වූවේ නම් දුරකතන අංක 0707101050 ඔස්සේ අපේ නිලධාරියකු හා සම්බන්ධ වන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.

 

එක්දින සහ සාමාන්‍ය සේවා මඟින් ගමන් බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම :

 

 

දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙනත් සේවාවන් ලබා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් දුරකතන අංකයන් ඔස්සේ දිනයන් හා වේලාවන් වෙන් කර ගත හැක.

අනු අංකය

සේවාව

විවෘතව තැබෙන වේලාවන්

දින හා වේලාවන් ලබා ගැනීම සඳහා දුරකතන අංක

(දින හා වේලාවන් වෙන්කරනු ලබන්නේ සතියේ දිනවල පෙ.ව.9.00 සිට ප.ව.4.00 දක්වා කාලසිමාවට අදාළ වන පරිදි පමණි. )

 

1.

 

එක් දින සේවය යටතේ  ගමන් බලපත්‍ර අයදුම්පත්‍ර  බාර ගැනීම

පෙ.ව.8.00 සිට ප.ව.1.00 දක්වා

බත්තරමුල්ල මුලස්ථාන කාර්යාලයේ ගමන් බලපත්‍ර අංශය

(ඉහත සඳහන් කරන ලද මාර්ගගත ක්‍රමයට දින හා වේලාවන් වෙන් කිරීමේ සේවාවන්ට අමතරව)

දුරකතනයෙන් වෙන් කරවා ගැනීමට - 0707101060, 0707101070

 

 

 

 

2.

 

 

 

සාමාන්‍ය සේවය යටතේ  ගමන් බලපත්‍ර අයදුම්පත්‍ර බාර ගැනීම

 

 

 

පෙ.ව.8.00 සිට ප.ව.2.00 දක්වා

බත්තරමුල්ල මුලස්ථාන කාර්යාලයේ ගමන් බලපත්‍ර අංශය

(ඉහත සඳහන් කරන ලද මාර්ගගත ක්‍රමයට දින හා වේලාවන් වෙන් කිරීමේ සේවාවන්ට අමතරව)

දුරකතනයෙන් වෙන් කරවා ගැනීමට – 0707101060, 0707101070

මාතර කාර්යාලය - 041-5412212, 041-5104444

මහනුවර ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය  - 081 -5624509

කුරුණෑගල ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය  - 037-5550562

වවුනියාව ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය  - 025-5676344

 

 

3.

 

 

ගමන් බලපත්‍ර විස්තර සංශෝධනය කිරීම

පෙ.ව.9.00 සිට ප.ව.1.00 දක්වා

බත්තරමුල්ල කාර්යාලයේ සංශෝධන අංශය

දුරකතනයෙන් වෙන් කරවා ගැනීමට – 0707101060, 0707101070

මාතර කාර්යාලය - 041-5412212, 041-5104444

මහනුවර ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය  - 081-5624509

කුරුණෑගල ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය  - 037-5550562

වවුනියාව ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය  - 025-5676344

 

4.

පුරවැසිබව ලියාපදිංචි කිරීම (පුරවැසි පනතේ 5(2) වගන්තිය යටතේ ලියාපදිංචිය / ද්විත්ව පුරවැසි බව හා සම්බන්ධ රාජකාරී)

පෙ.ව.9.00 සිට ප.ව.1.00 දක්වා

බත්තරමුල්ල ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පුරවැසි අංශය  - - 0707101030

 

5.

ඉන්දියානු/ චීන සම්භවයක් සහිත පුද්ගලයන්ගේ පුරවැසිබව හා සම්බන්ධ රාජකාරි

පෙ.ව.9.00 සිට ප.ව.1.00 දක්වා

බත්තරමුල්ල ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ප්‍රතිපත්ති අංශය - 0115329680

 

6.

ගමන් බලපත්‍ර දත්ත පිටුවේ ඇතුලත් තොරතුරු සනාථ කිරීම

පෙ.ව.9.00 සිට ප.ව.1.00 දක්වා

බත්තරමුල්ල ප්‍රධාන කාර්යාලයේ විදේශ දූත මණ්ඩල අංශය - 0115329233 , 0115329235

 

7.

ගමන් බලපත්‍ර දත්ත පිටුවේ සහ අදාළ අනුමැතීන්ගේ අරාබි පරිවර්තනයක් ලබා ගැනීම

පෙ.ව.9.00 සිට ප.ව.1.00 දක්වා

බත්තරමුල්ල ප්‍රධාන කාර්යාලයේ විදේශ දූත මණ්ඩල අංශය - 0115329233, 0115329235

8.

 

 

ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමානයේ නැවතී සිටින විදේශිකයින්ගේ සංචාරක විසා සහ වාස විසා කාලසීමා දීර්ඝ කිරීම

පෙ.ව.9.00 සිට ප.ව.2.00 දක්වා

ඉහත සඳහන් වෙබ් දිගු මඟින් අයදුම් කළ යුතු වේ.

ඉහත සඳහන් පරිදි දින වෙන් කිරිමේ අපහසුතාවක් පවතින්නේ නම් දුරකතන අංක 0707101050 ඔස්සේ උපකාර ලබා ගන්න.

මෙම දුරකතන අංකය ක්‍රියාත්මක වන්නේ පෙව. 9.00 සිට පව. 4.00 දක්වා පමණි. )

 

9.

අනුමත තොටුපලවල ප්‍රත්‍යන්ත පාලන කටයුතු

පැය 24 සේවාව

රජයේ ප්‍රතිපත්ති තීරණයන්ට අනුව ආගමන හා විගමන කටයුතු ඉටු කිරීම සඳහා තොටුපලවලට නිලධාරීන් යොදවා ඇත

 

10.

තෙවන පාර්ශ්වයක් මඟින් ශ්‍රී ලංකාවෙන්  ගමන් බලපත් විස්තර ලබා දිම සහ ගමන් බලපත්‍රයක් යැවිම

පෙ.ව.9.00 සිට ප.ව.1.00 දක්වා

බත්තරමුල්ල ප්‍රධාන කාර්යාලයේ තොටුපල අංශය - 0115329625

 

11.

බත්තරමුල්ල ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සාමාන්‍ය සේවය යටතේ මුද්‍රණය කරන ලද ගමන් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම

පෙ.ව.9.00 සිට ප.ව.2.00 දක්වා

බත්තරමුල්ල ප්‍රධාන කාර්යාලයේ තැපැල් අංශය - 0115329245

(ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යැවීමට පෙර ගමන් බලපත්‍රය ලබා ගැනිමට අවශ්‍ය වන්නේ නම් )

 
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 011 5329 000
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
827058