ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවයදිනයන් හා වේලාවන් වෙන් කර ගැනීම

ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින විදේශිකයින් සඳහා මාර්ගගත ක්‍රමයට සංචාරක වීසා දීර්ඝ කර ගැනීම සඳහා අයදුම් කරන්න.

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවියෙන් මාර්ගගත ක්‍රමයට සංචාරක වීසා දීර්ඝ කර ගැනීම සඳහා අයදුම් කිරීමේදී  ඔබට යම් දුෂ්කරතාවක් ඇති වූවේ නම් දුරකතන අංක 0707101050 ඔස්සේ අපේ නිලධාරියකු හා සම්බන්ධ වන මෙන් හෝ බත්තරමුල්ලේ පිහිටි දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධාන කාර්යාලයට පැමිණෙන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.

 

 

 
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
17484297