ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවයපුරවැසිභාවය

විදේශගතව උපන් දරුවා / දරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම, ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසිභාවය අහෝසි කර ගැනීම හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ ද්විත්ව පුරවැසියන් ලෙස ලියාපදිංචි කිරීම යන සේවාවන් පුරවැසි අංශය මගින් ඔබට සැපයේ.

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර

2015 අගොස්තු මස 10 වන දින සිට සාමාන්‍ය ගමන් බලපත්‍ර අයදුම්කරුවන් විසින් අන්තර්ජාතික සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානයේ සම්මත ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව අංකිත ඡායාරූපයක් සහ ජෛවමිතික දත්ත ලෙස....

වීසා බලපත්‍ර

ශශ්‍රී ලාංකික වීසා බලපත්‍රයක් යනු ශ්‍රී ලාංකික නොවන අයෙකුට රටට ඇතුළුවීම සඳහා නීත්‍යානුකූලව පහසුකම් සලසන හා ඔවුන් රටේ රැඳී සිටින කාලසීමාව හා එමරැඳී සිටීම පාලනය කෙරෙන කොන්දේසි දැක්වීමට විදේශ ගමන් ....

ප්‍රත්‍යන්ත පාලනය

ජාතික ආරක්‍ෂාව තහවුරු කරමින් හා ආර්ථික සංවර්ධනයට දායකත්වයක් දක්වමින් ශ්‍රී ලංකාවේ අනුමත තොටුපළවල් හරහා මෙරටට පැමිණෙන හා මෙරටින් පිටව යන විදේශිකයන්ට මෙන්ම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ටද කාර්යයක්ෂම....

නවතම ප්‍රවෘත්ති

 • ලංසු ආරාධනය...
  19 09 2023 - 10:20 AM

  ලංසු ආරාධනය ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත මෙහෙයුම් කල්බදු ක්‍රමය යටතේ  වාහන ප්‍රසම්පාදනය කිරීම. කොන්ත්‍රාත් අංකය:....

 • අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසන් දිනය...
  14 09 2023 - 12:00 PM

  ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ බලයලත් නිලධාරී II ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වූ පළමු වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය -....

 • ලංසු ආරාධනය...
  25 08 2023 - 13:00 PM

  ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ වැලිසර හා මිරිහාන විදේශික රැඳවුම් කඳවුරුවල රැඳවියන් සඳහා ආහාර සැපයීම කොන්ත්‍රාත් අංකය:....

 • ලංසු භාරගැනීමේ දිනය දීර්ඝ කිරීමේ...
  28 07 2023 - 10:50 AM

  වසරක කාලයක් සඳහා ආගමන හා විගමන  දෙපාර්තමේන්තුවේ VX Rail Cluster Server පද්ධති 04 ක් සේවා හා නඩත්තු කිරීම සඳහා සේවා සැපයුම්කරුවකු තෝරා....

 • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ...
  27 07 2023 - 10:10 AM

  ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම දැන්වීම බා ගත කරගන්න ආදර්ශ....

 • ප්‍රසම්පාදනය අවලංගු කිරීමේ...
  24 07 2023 - 14:00 PM

  ප්‍රසම්පාදනය අවලංගු කිරීමේ දැන්වීම - බා ගත....

 • හෙන්ලෙ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර දර්ශකය...
  21 07 2023 - 13:50 PM

  හෙන්ලෙ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර දර්ශකය -2023 (Henley Passport Index 2023) හි ශ්‍රී ලංකා විදේශ ගමන් බලපත්‍රය සැලකිය යුතු අයුරින් දියුණු වී ඇති අතර, එය....

 • මිල ගණන් කැඳවීමේ ලේඛනය...
  11 07 2023 - 15:10 PM

  ආගමන හා විගමන  දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා Desktop පරිගණක 100 ක් සපයා ගැනීම, බාරදීම හා සවි කිරීම සඳහා වන ප්‍රසම්පාදනය. දැන්වීම - බා ගත....

 • VX Rail Cluster Server මිල ගණන් කැඳවීමේ ලේඛනය...
  07 07 2023 - 13:10 PM

  ආගමන හා විගමන  දෙපාර්තමේන්තුව වෙත වසරක් සඳහා VX Rail Cluster Server පද්ධති 04ක සේවා හා නඩත්තු කිරීම වෙනුවෙන් සේවා සැපයුම්කරුවකු තෝරා....

 • අභිලාෂය ප්‍රකාශ කිරීම ඉදිරිපත්...
  06 07 2023 - 13:10 PM

  අභිලාෂය ප්‍රකාශ කිරීම ඉදිරිපත් කිරීමේ දිනය දීර්ඝ කිරීමේ නිවේදනය - බා ගත....

අපගේ දැක්ම

කලාපයේ ප්‍රමුඛතම ආගමන හා විගමන සේවාව බවට පත්වීම.


අපගේ මෙහෙවර

ජාතික ආරක්ෂාව හා සමාජ හර පද්ධතිය සුරක්ෂිත කිරිම සහ ආර්ථික සංවර්ධනයට ඉඩ ප්‍රස්ථා සලසමින් රටින් බැහැරවන්නන්  හා  ඇතුළුවන්නන් නියාමනය කිරිම සහ පුරවැසි සේවා සැපයීම.


ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ බලතල, කාර්යභාරය සහ ක්‍රියාකාරකම්

1948 අංක 20 දරන ආගාමික හා විගාමික පනතේ පූර්විකාවේ සඳහන් පරිදි පහත විධිවිධාන සකස් කිරීමට එය බලාත්මක කර තිබේ.


 • ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් නොවන වෙනත් පුද්ගලයන් ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුල්වීම පාලනය කිරීම.

 • ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් සහ ශ්‍රී ලාංකික නොවන පුද්ගලයින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටවීම විධිමත් කිරීම.

 • ශ්‍රී ලාංකීය පුරවැසියන් නොවන අනවශ්‍ය පුද්ගලයන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් බැහැර කිරීම.

 • හෝ ඉහත සඳහන් කරුණු වලට අනුෂාංගික හෝ සම්බන්ධ වෙනත් කරුණු සඳහා විධිවිධාන සකස් කිරීම.

සිදුවීම් දින දර්ශනය

පැමිනීමේ / පිටවීමේ විද්‍යුත් කාඩ්පත්

ඔබේ පැමිනීමේ / පිටවීමේ විද්‍යුත් කාඩ්පත් මෙතැනින්...

රන් පාරාදීස වීසා

රජයේ අනුමත බැංකුවක ආයෝජනය කිරීම සඳහා නේවාසික...

ලියාපදිංචි ඡායාරූප ශාලා හිමියන් වෙත

ලියාපදිංචි ඡායාරූප ශාලා හිමියන් වෙත වැදගත්...

වැදගත් සබැඳි

වැදගත් සබැඳි...

විදේශයන් සඳහා මාර්ගෝපදේශ

විදේශයන්හි සිට පැමිණෙන සංචාරකයින් සඳහා...

මාධ්‍ය හා මහජන නිවේදනය

ආගමන හා විගමන වදපාර්තවේන්තුවේ මාධ්‍ය හා මහජන...

සංචාරක වීසා බලපත් දීර්ඝ කිරීම

ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින සංචාරකයින් සඳහා වීසා බලපත්...

පොදු උපදෙස්

සේවාවන් ලබා ගැනීමට පැමිණෙන්නන් සදහා පොදු උපදෙස්...

කාලය වෙන්කර ගැනීම

දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැමිණීමට පෙර දිනයක් හා...

ද්විත්ව පුරවැසිභාවය විමසීම්

අයදුම්කරුවන්ට ඔවුන්ගේ ද්විත්ව පුරවැසි ඉල්ලුම්...

වීසා විමසීම්

අයදුම්කරුවන්ට ඔවුන්ගේ වීසා බලපත්‍ර අයදුම්පතේ...

අනුමත ඡායාරූප ශාලා

කොළඹ, අම්පාර, අනුරධපුරය, බදුල්ල, මඩකලපුව,...

Registration of Photo Studios

Registration of Photo Studios...

විද්‍යුත් සංචරණ අනුමැතිය

විද්‍යුත් සංචරණ අනුමැතිය නිල වෙබ් අඩවිය (ETA) වෙත...
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

 • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
 • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
 • බත්තරමුල්ල.
 • 1962 / +94 112 101 500
 • +94 011 2885 358
 • controller@immigration.gov.lk
8385097